Bostancı escort Ataşehir escort kadiköy escort ümraniye escort anadolu yakası escort Pendik escort Kurtköy escort pendik escort kurtköy escort maltepe escort kartal escort kartal escort kadikoy escort anadolu yakası escort anadolu yakası escort kadiköy escort
Ataşehir escort Kadıkoy escort Bostancı escort Bostancı escort ümraniye escort Kartal escort Kartal escort Kartal escort Maltepe escort Maltepe escort Maltepe escort Pendik escort Ataşehir escort Kadıkoy escort Pendik escort Antalya escort Antalya escort buca escort beylikdüzü escort beylikdüzü escort bahçeşehir escort
X 20
Bugun...NESLİHAN HANCIOĞLU; “Türk Telekom Genel Kurul toplanıyor…”

Hancıoğlu: “Bu toplantıda, Samsun Bölge Müdürlüğü’nün kapatılmayacağı resmen açıklanmalıdır!”

facebook-paylas
Güncelleme: 22-03-2021 23:47:44 Tarih: 19-03-2021 00:12

NESLİHAN HANCIOĞLU; “Türk Telekom Genel Kurul toplanıyor…”

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

SAMSUN- CHP Parti Meclisi Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğü’nün akıbeti konusundaki belirsizliğin bir an önce son bulması için, yarın(19 Mart 2021) toplanacak Türk Telekomünikasyon AŞ. Olağan Genel Kurulu’nu göreve davet ederek “Bu toplantıda, Samsun Bölge Müdürlüğü’nün kapatılmayacağı resmen açıklanmalıdır” dedi.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Türk Telekom Yönetim Kurulu’nun, Samsun Bölge Müdürlüğü’nü kapatma kararının iptali konusunda muğlak bir süreç yaşandığına işaret ederek; bu belirsizliğin derhal son bulması ve kapatma kararının iptal edildiğinin resmen açıklanmasını istedi.

CHP’li Hancıoğlu, Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin en yetkili karar organı olan Olağan Genel Kurul’unun yarın(19 Mart 2021/Cuma günü) toplanacağına işaret ederek şunları kaydetti:

“Şirketin, hem hissedarları hem de karar merciinde yer alan bürokratlarının hazır bulunacağı Olağan Genel Kurul toplantısında, kurumun geçmiş dönem mali performansı, kurumsal faaliyetleri ibra edilecek, aynı zamanda gelecek dönemin kurumsal eylem planı onaylanacak. Yani, bu genel kurul toplantısı, kurumun en yetkili karar organı olma özelliğini taşımaktadır. İşte bu nedenle, bu toplantıda muhakkak Samsun Bölge Müdürlüğü’nün kapatılmayacağı resmi olarak açıklanmalıdır. Diğer yandan, açıklanması gereken bir diğer husus daha vardır: ‘Kapatma kararı’ verilirken, kurum yönetimi hangi performans kriterlerini göz önünde bulundurmuştu? Gerekçeleri ve dayanakları neydi? Bunun da Samsunlulara izah edilmesi gerekmektedir!”

  TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 19.03.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin (“Şirket”) 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 19 Mart 2021 Cuma günü saat 10:00’da, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük Kültür Merkezi, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde yapılacaktır. 2020 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporunu da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulunun 2020 faaliyet yılına ilişkin kar dağıtım teklifi ve aşağıdaki gündem maddelerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren işbu bilgilendirme dokümanı, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket merkezinde, Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve elektronik genel kurul sisteminde, sayın pay sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca pay sahiplerimizin genel kurul toplantısına katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirkete bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirket tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirkete bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılması gerekmektedir. Elektronik genel kurul sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, ilgili yönetmelik ve tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK), Şirketin www.ttyatirimciiliskileri.com.tr internet sitesinden veya internet sitesinde yer alan iletişim adreslerinden bilgi edinmeleri rica olunur. Nama yazılı hisse sahiplerine Türk Ticaret Kanunu’nun 414. madde hükmü gereğince işbu olağan genel kurul toplantı davetiyesi ayrıca iadeli taahhütlü mektup ile bildirilecektir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, vekâletnamelerini internet sitemizde ilan edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini, yabancı uyruklu pay sahiplerimizin ise, vekâletnamelerinin noter onaylı Türkçe tercümelerini en geç 17 Mart 2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar şirket merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Toplantıya katılacak pay sahiplerimizin veya yukarıdaki paragraf uyarınca usulüne uygun olarak yetkilendirecekleri temsilcilerinin, aşağıdaki belgeleri toplantı tarihinde yanlarında hazır bulundurmaları zorunludur: • Kimlik belgesi, • Gerçek ve tüzel kişi pay sahiplerimizin temsille görevlendirdikleri kişiye ait, ekteki örneğe uygun olarak hazırlanmış yetki belgeleri (vekâletname), • Yabancı uyruklu pay sahiplerimizi temsil edecek kişiye ait yetki belgelerinin (vekâletname) ve pasaport kopyalarının noter onaylı Türkçe tercümeleri. Elektronik genel kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan bir vekilin herhangi bir vekâletname ibraz etmesi gerekmemektedir. Olağan genel kurul toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı kalmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmeleri ve belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri rica olunur. Not: Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. maddesi uyarınca nama yazılı olarak ihraç edilmiş olup da borsada işlem gören pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Şirket hisseleri A, B, C ve D olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. Şirket hisse gruplarında yer alan hisselerden her biri genel kurulda kullanmak üzere 1 oy hakkına sahip olup, genel kurulda kullanılabilecek azami oy adedi 3.500.000.000 TL karşılığı 350.000.000.000 adettir. Buna göre A Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 1.925.000.000,00 TL karşılığı 192.500.000.000 adet; B Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 1.049.999.999,99 TL karşılığı 104.999.999.999 adet; C Grubu hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi 0,01 TL karşılığı 1 adet; D Grubu halka açık hisselerin sahip olduğu toplam pay ve oy adedi ise 525.000.000,00 TL karşılığı 52.500.000.000 adettir.

Grubu Ortak Adı Sermaye Miktarı (TL) Payı (%) A LYY Telekomünikasyon A.Ş. 1.925.000.000,00 55 B T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 875.011.884,975 25 C T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 0,01 B Türkiye Varlık Fonu 174.988.115,015 5 D Halka açık 525.000.000,00 15 Toplam 3.500.000.000,00 100 Şirket Esas Sözleşmesi’nin 8. maddesi uyarınca Şirket yönetim kurulu dokuz (9) üyeden oluşmakta olup; (a) A Grubu Hisse Sahibi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmek üzere beş (5) kişiyi aday gösterme hakkına sahiptir; (b) Hazine ve Türkiye Varlık Fonu, B Grubu Hisse Sahibi sıfatıyla; Şirket sermayesinin %30 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmek üzere sermaye piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan üç (3) kişiyi aday gösterme hakkına sahip olacaktır; veya - Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasına sahip olması halinde (fakat %30’dan daha az) bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmek üzere sermaye piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan iki (2) kişiyi aday gösterme hakkına sahip olacaktır; (c) Hazine ve Türkiye Varlık Fonu Şirket sermayesinin %15 veya daha fazlasını elinde tuttuğu müddetçe (fakat %30’dan daha az), A Grubu Hisse Sahibi sermaye piyasası düzenlemelerinde tanımlanan bağımsızlık niteliklerini taşıyan bir (1) kişiyi bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve beş (5) kişiyi yönetim kurulu üyesi olarak seçilmek üzere aday gösterme hakkına sahip olacaktır. Hazine’nin Şirket sermayesinin %30’unun ve %15’inin hesaplanmasında, Hazine’nin B Grubu hisselerden ve D Grubu hisselerden elinde tuttuğu hisse miktarları birlikte hesaba katılacaktır. C Grubu hisseye, yönetim kuruluna 1 kişiyi yönetim kurulu üyesi olarak aday gösterme hakkının yanı sıra, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 6. maddesinde belirtilen aşağıdaki haklar tanınmıştır: “Ekonomi ve güvenlik ile ilgili olarak milli yararların korunması amacıyla aşağıdaki konular ister yönetim kurulunda ister genel kurulda oylansın, C Grubu imtiyazlı hissenin olumlu oyu olmaksızın gerçekleştirilemez. Aksi takdirde yapılan işlemler yok sayılır. a) Ana sözleşme değişiklikleri;  b) Yönetim kontrolünü etkileyecek oranlardaki nama yazılı hisselerin devri; c) Nama yazılı hisselerin devrinin pay defterine işlenmesi”. Oy kullanma prosedürü, Şirket Esas Sözleşmesinin 23. ve 24. maddelerinde belirtilmiştir. Buna göre; genel kurul toplantılarında her hissenin bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılır. Ancak, hazır bulunan ortakların temsil ettikleri sermaye toplamının yirmide birine sahip bulunanların talebi üzerine gizli veya isim okunarak açık oya başvurulabilir. Gündem maddelerine ilişkin açıklamaları içeren işbu genel kurul bilgilendirme dokümanı Türk Telekomünikasyon A.Ş. Genel Müdürlük, Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler, Ankara adresinde bulunan şirket merkezinde, www.ttyatirimciiliskileri.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Saygılarımızla, Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Gereği Ek Açıklamalar Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin Şirkete ulaşan herhangi bir talebi bulunmamaktadır. 

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 19.03.2021 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi (“İç Yönerge”) ve Türk Telekom Ana Sözleşmesi (“Ana Sözleşme”) hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanı seçimi yapılır. Toplantı başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir. 2. Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, genel kurulun toplantı başkanlığına yetki vermesi hususu oylanacaktır. 3. 2020 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Yönetim kurulunun 24 Şubat 2021 tarih ve 22 sayılı kararı ile onaylanan 2020 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu okunacaktır. Pay sahiplerimiz Sermaye Piyasası Kanunu (SPK) hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporuna Şirket merkezimizden ya da www.ttyatirimciiliskileri.com.tr mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler. 4. 2020 faaliyet yılına ilişkin denetçi raporunun okunması, Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 2020 faaliyet yılına ilişkin bağımsız denetim şirketi raporu okunacaktır. Pay Sahiplerimiz, TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde hazırlanan bağımsız denetim şirketi raporuna Şirket merkezinden veya www.ttyatirimciiliskileri.com.tr mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler. 

5. 2020 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, Şirket 01 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan ve yönetim kurulunun 03.02.2021 tarih ve 11 sayılı kararıyla onaylanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve genel kurulun onayına sunulacaktır. Pay Sahiplerimiz söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden veya www.ttyatirimciiliskileri.com.tr mali ve operasyonel veriler bölümünden ulaşabilirler. 6. Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu genel kurulun onayına sunulacaktır. 7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine 2021 faaliyet yılı için ödenecek ücret ve huzur hakkı belirlenecektir. 8. Kâr dağıtımı hususunun karara bağlanması, Şirket Yönetim Kurulu’nun 24.02.2021 tarih ve 20 sayılı kararı uyarınca, Şirket’in 2020 faaliyet yılı kârı aşağıdaki şekilde oluşmuştur: a) Şirket'in 2020 mali yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre oluşan net kârı 3.177.873.000,00 TL, Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan kârı 862.181.952,78 TL'dir. b) Konsolide mali tablolara göre oluşan vergi sonrası kâr olan 3.177.873.000,00 TL, SPK'nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği uyarınca kâr dağıtımında esas alınacaktır. c) TTK'nın 519. maddesine göre Şirket'in genel kanuni yedek akçe tavanına ulaşmış olması nedeniyle 2020 yılı için bu yedek akçenin ayrılmasına gerek bulunmamaktadır. d) Birinci kâr payı matrahı 3.239.444.358,98 TL olarak belirlenmiştir. (Bu tutar SPK düzenlemelerine göre 3.177.873.000,00 TL tutarındaki 2020 yılı dağıtılabilir kârına, yıl içinde yapılan 61.571.358,98 TL tutarındaki bağışların eklenmesi ile bulunmuştur.)

Bu kapsamda, Yönetim Kurulu'nun 25.01.2021 tarih ve 10 sayılı kararı uyarınca kâr dağıtım kısıtlaması nedeniyle dağıtımı 2020 yılı içerisinde yapılamadığı için Şirket bünyesinde bırakılan brüt 601.370.000,00 TL ile 2020 dönem kârının dağıtımına karar verilmesi halinde tutar, oran ve ödeme zamanının 2020 faaliyet yılına dair yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantısında Genel Kurul tarafından belirlenmesi kararlaştırılmıştır. 9. Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere denetçi seçimi, Şirket Denetim Komitesi’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 No’lu Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.5.9. kurumsal yönetim ilkesi uyarınca alınan kararına istinaden; Şirketimizin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi’nin 17/A maddesi gereğince, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst & Young/ E&Y) ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanması hususu Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 10. Şirket tarafından 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve yıl içinde yapılan bağışların onaylanması Yıl içinde yapılan toplam bağış ve yardım tutarı 61.571.358,98 TL olmuştur. Şirket’in 27.05.2014 tarihli genel kurulda kabul edilen Bağış Politikası’nda belirlenen bağış tutarı üst limitinin 40.000.000 TL olarak devam etmesi ve Şirket tarafından sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde; tüm dünyayı etkisi altına olan Covid-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle mağdur olan dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlamaya yönelik olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından takip edilen “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” isimli milli dayanışma yardım kampanyasına 40.000.000 TL (KırkMilyonTürk Lirası) tutarında yapılan nakit bağış Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 11. Şirketin 2020 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi, Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgiler okunacaktır.

Pay Sahiplerimiz Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususundaki bilgilere kurul düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan 2020 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan 24 nolu dipnottan da ulaşabilirler. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Grup’un teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir: Türk Telekom Grubu tarafından verilen TRİ'ler (Bin TL) 31 Aralık 2020 A.Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı 2.592.220 B.Konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı 1.155.067 C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunun temini amacıyla vermiş olduğu TRİ'lerin toplam tutarı 780.363 Toplam 4.527.650 Grup, distribütör firmalar tarafından satın alınarak taahhütlü kampanyalar kapsamında Grup müşterilerine satılacak cihaz alımlarının finansmanı için distribütör firmaların kullanacağı kredi borçlarının 780.363 bin TL tutarındaki kısmına, Borçlar Kanunu’nun 128/1 maddesi uyarınca garantör olmuştur. Bu garantilerin sırasıyla 60.924 bin TL, 179.998 bin TL, 11.444 bin TL tutarındaki kısmı Akbank T.A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ve Türkiye İş Bankası A.Ş.’ye verilmiştir. 12. Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.1 (b) No’lu kurumsal yönetim ilkesi gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi, Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde bilgilendirme amacını taşımaktadır. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına http://www.kap.gov.tr adresinde yer alan Şirket sayfasından veya Şirketin http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/trtr/aciklamalar-haberler/sayfalar/ozel-durum aciklamalari.aspx adresinden ulaşılabilir.

13. Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.6. No’lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2020 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 1.3.6. no’lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması, ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması, veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir. Bu düzenlemenin gereğini yerine getirebilmek amacıyla yıl içinde bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair Şirkete bir bilgi ulaşması durumunda söz konusu işlemler hakkında ortaklarımız genel kurul toplantısında bilgilendirilecektir. 14. Sermaye Piyasası Kurulu 4.6.2. No’lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket “Ücretlendirme Politikası” hakkında genel kurula bilgi verilmesi, Söz konusu gündem maddesine ilişkin herhangi bir oylama yapılmayacak olup, bu madde bilgilendirme amacını taşımaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.6.2. No’lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yazılı hale getirilen yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulacak ve pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkanı tanınacaktır. Ücretlendirme politikasına Şirketin http://www.ttyatirimciiliskileri.com.tr/tr-tr/kurumsal-yonetim/sayfalar/politikalar.aspx web adresinden ulaşılabilir. 15. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere; 125 Milyon Euro’ya kadar alımlar için yönetim kurulunun ve/veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması, Şirket ve bağlı ortaklıklarının, “akıllı büyüme” stratejisi kapsamında grubumuzun faaliyetlerine katkıda bulunabilecek, sinerji yaratabilecek fırsatlara açıktır. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışında oluşabilecek bu  fırsatların değerlendirilmesi konusunda hızlı hareket etme ihtiyacı nedeniyle her yıl genel kurulumuzdan genel bir onay alınmaktadır 16. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması, Şirket ve bağlı ortaklıkları tarafından yapılabilecek şirket satın alımlarında operasyonel kolaylık sağlamak amacıyla özel amaçlı şirketler kurma ihtiyacı doğabilmektedir. 17. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’inci ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. 

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 19 MART 2021 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi, 2. Genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3. 2020 faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, 4. 2020 faaliyet yılına ilişkin denetçi raporunun okunması, 5. 2020 faaliyet yılı bilanço ve kâr-zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 6. Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi, 8. Kâr dağıtımı hususunun karara bağlanması 9. Türk Ticaret Kanunu’nun 399. Maddesi ile Şirket ana sözleşmesinin 17/A maddesi gereğince, Şirketin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere denetçi seçimi, 10. Şirket tarafından 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hususunda genel kurula bilgi verilmesi ve yıl içinde yapılan bağışların onaylanması 11. Şirketin 2020 yılında 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler hususunda genel kurula bilgi verilmesi, 12. Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.1 (b) No’lu kurumsal yönetim ilkesi gereğince, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 13. Sermaye Piyasası Kurulu 1.3.6. No’lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi ile ilgili olarak 2020 faaliyet yılı içerisinde gerçekleştirilen işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu 4.6.2. No’lu kurumsal yönetim ilkesi gereği, yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticiler için Şirket “Ücretlendirme Politikası” hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 15. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının bir sonraki olağan genel kurula kadar gerçekleştireceği her türlü şirket satın alımlarının her birisi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere; 125 Milyon Euro’ya kadar alımlar için yönetim kurulunun ve/veya yönetim kurulu tarafından yetkilendirilecek kişi/kişilerin görevlendirilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması, 16. Söz konusu satın alımlarla ilgili olarak, gerektiğinde özel amaçlı şirket(ler) kurma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi hususunun görüşülmesi ve oylanması, 17. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddelerinde belirtilen işleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunda karar verilmesi, 

izmir escortBu haber 167 defa okunmuştur.


Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER SİYASET Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU
PUAN DURUMU
Takım O G M B A Y P AV
1 Sivasspor 18 12 2 4 37 17 40 +20
2 İstanbul Başakşehir 18 10 2 6 36 18 36 +18
3 Trabzonspor 18 10 3 5 41 19 35 +22
4 Fenerbahçe 18 10 4 4 36 21 34 +15
5 Alanyaspor 18 9 4 5 36 17 32 +19
6 Galatasaray 18 8 4 6 25 16 30 +9
7 Beşiktaş 18 9 6 3 28 24 30 +4
8 Göztepe 18 7 6 5 22 20 26 +2
9 Yeni Malatyaspor 18 6 6 6 33 26 24 +7
10 Gaziantep FK 18 6 6 6 26 30 24 -4
11 Çaykur Rizespor 18 7 9 2 19 27 23 -8
12 Denizlispor 18 6 8 4 20 25 22 -5
13 Gençlerbirliği 18 4 8 6 28 34 18 -6
14 Konyaspor 18 4 8 6 16 24 18 -8
15 Kasımpaşa 18 4 11 3 26 40 15 -14
16 Antalyaspor 18 3 10 5 15 36 14 -21
17 MKE Ankaragücü 18 2 10 6 15 35 12 -20
18 Kayserispor 18 2 12 4 17 47 10 -30
Takım O G M B A Y P AV
1 Hatayspor 18 11 3 4 26 15 37 +11
2 BB Erzurumspor 18 9 5 4 21 15 31 +6
3 Bursaspor 18 10 5 3 27 23 30 +4
4 Keçiörengücü 18 7 4 7 15 11 28 +4
5 Akhisarspor 18 7 4 7 21 17 28 +4
6 Menemenspor 18 8 6 4 21 21 28 0
7 Ümraniyespor 18 8 6 4 29 26 28 +3
8 Adana Demirspor 18 7 5 6 29 18 27 +11
9 Altay 18 6 6 6 22 20 24 +2
10 Balıkesirspor 18 6 6 6 18 19 24 -1
11 Giresunspor 18 6 6 6 20 23 24 -3
12 Fatih Karagümrük 18 6 7 5 21 23 23 -2
13 İstanbulspor 18 4 6 8 27 27 20 0
14 Altınordu 18 4 7 7 17 22 19 -5
15 Osmanlıspor FK 18 5 9 4 20 26 16 -6
16 Adanaspor 18 2 9 7 18 28 13 -10
17 Boluspor 18 2 9 7 14 25 13 -11
18 Eskişehirspor 18 5 10 3 24 31 9 -7
Takım O G M B A Y P AV
1 Samsunspor 19 14 1 4 44 7 46 +37
2 Manisa FK 19 14 1 4 53 18 46 +35
3 Hekimoğlu Trabzon 19 11 6 2 34 30 35 +4
4 Sancaktepe Bld 19 10 5 4 31 16 34 +15
5 İnegölspor 19 9 6 4 31 19 31 +12
6 Çorum FK 19 10 8 1 26 24 31 +2
7 Afjet Afyonspor 19 8 7 4 27 22 28 +5
8 Tarsus İdman Yurdu 19 9 9 1 28 27 28 +1
9 Sarıyer 19 7 6 6 23 21 27 +2
10 Zonguldak Kömürspor 19 6 6 7 24 24 25 0
11 Pendikspor 19 7 8 4 23 24 25 -1
12 Kırklarelispor 19 5 6 8 16 24 23 -8
13 Hacettepe Spor 19 7 10 2 22 34 23 -12
14 Amed Sportif 19 5 8 6 13 27 21 -14
15 1922 Konyaspor 19 6 11 2 23 31 20 -8
16 Başkent Akademi FK 19 5 11 3 24 28 18 -4
17 Gümüşhanespor 19 5 11 3 21 30 18 -9
18 Şanlıurfaspor 19 0 18 1 5 62 14 -57
Takım O G M B A Y P AV
1 Serik Belediyespor 19 11 3 5 35 20 38 +15
2 Artvin Hopaspor 19 10 2 7 31 12 37 +19
3 68 Aksaray Belediyespor 19 10 3 6 31 15 36 +16
4 24Erzincanspor 19 10 3 6 26 14 36 +12
5 Çatalcaspor 19 7 2 10 29 17 31 +12
6 Karaköprü Belediyespor 19 7 4 8 17 13 29 +4
7 Buca FK 19 8 6 5 24 25 29 -1
8 Düzcespor 19 7 6 6 15 15 27 0
9 Silivrispor 19 6 6 7 25 23 25 +2
10 Sultanbeyli Bld. 19 6 6 7 20 18 25 +2
11 Erzin Spor Kulübü 19 5 6 8 22 21 23 +1
12 Çankaya FK 19 6 8 5 20 24 23 -4
13 Şile Yıldızspor 19 5 7 7 14 15 22 -1
14 Yeni Orduspor 19 3 3 13 11 12 22 -1
15 Kızılcabölükspor 19 4 7 8 24 27 20 -3
16 Yomraspor 19 4 7 8 19 22 20 -3
17 Tokatspor 19 1 15 3 12 39 6 -27
18 Manisaspor 19 0 16 3 13 56 3 -43
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 24/01/2020 Gençlerbirliği vs Gaziantep FK
 25/01/2020 Kayserispor (H:1) vs MKE Ankaragücü
 25/01/2020 Kasımpaşa vs Alanyaspor
 25/01/2020 Fenerbahçe vs İstanbul Başakşehir
 26/01/2020 Denizlispor vs Antalyaspor
 26/01/2020 Göztepe vs Beşiktaş
 26/01/2020 Konyaspor vs Galatasaray
 27/01/2020 Sivasspor vs Çaykur Rizespor
 27/01/2020 Yeni Malatyaspor vs Trabzonspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 24/01/2020 Akhisarspor vs Bursaspor
 25/01/2020 Giresunspor vs Ümraniyespor
 25/01/2020 Osmanlıspor FK vs Keçiörengücü
 25/01/2020 Altay vs İstanbulspor
 26/01/2020 BB Erzurumspor vs Balıkesirspor
 26/01/2020 Hatayspor vs Menemenspor
 26/01/2020 Eskişehirspor vs Adanaspor
 26/01/2020 Adana Demirspor vs Boluspor
 27/01/2020 Fatih Karagümrük vs Altınordu
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 26/01/2020 Kahramanmaraşspor vs Sivas Belediyespor
 26/01/2020 Bandırmaspor vs Kastamonuspor
 26/01/2020 Bodrumspor vs Etimesgut Belediyespor
 26/01/2020 Ergene Velimeşe vs Ankara Demirspor
 26/01/2020 Kardemir Karabükspor vs Van Spor
 26/01/2020 Kırşehir Belediyespor vs Bayburt Özel İdare Spor
 26/01/2020 Niğde Anadolu FK vs Eyüpspor
 26/01/2020 Tuzlaspor vs Elazığspor
 26/01/2020 Uşak Spor vs Sakaryaspor
Tarih Ev Sahibi Sonuç Konuk Takım
 25/01/2020 Yomraspor vs Sultanbeyli Bld.
 25/01/2020 Manisaspor vs Serik Belediyespor
 25/01/2020 Şile Yıldızspor vs Buca FK
 26/01/2020 Artvin Hopaspor vs Düzcespor
 26/01/2020 24Erzincanspor vs Silivrispor
 26/01/2020 Çatalcaspor vs Yeni Orduspor
 26/01/2020 Erzin Spor vs Çankaya FK
 26/01/2020 Kızılcabölükspor vs Tokatspor
 26/01/2020 68 Aksaray Belediyespor vs Karaköprü Belediyespor
GAZETEMİZ

NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNLÜK BURÇ
nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI